Darbo grupės paskirtis –  parengti LSC sporto ir apgyvendinimo paslaugų rezervacijos, apmokėjimo bei apskaitos sistemos (toliau – Sistema) sukūrimo, programavimo ir įdiegimo viešojo pirkimo sąlygas ir techninę specifikaciją, taip pat užtikrinti sistemos įdiegimą.

sudaryta vadovaudantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu.

Apie rengiamą aukcioną komisija turi ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki aukciono pradžios paskelbti LSC interneto svetainėje ir bent viename iš nacionalinių Lietuvos Respublikos dienraščių, o prireikus – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

sudaryta vadovaudantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Komisijos paskirtis – valstybei nuosavybės teise priklausančio LSC patikėjimo teise valdomo turto (nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto) būklės įvertinimas ir pasiūlymų teikimas LSC vadovui dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir tolimesnio jo panaudojimo galimybių, taip pat atsargų ir kito materialiojo turto nurašymas.

Komisijos paskirtis –  racionaliai panaudoti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos strateginio veiklos plano priemonės „Statyti ir/ar rekonstruoti savivaldybių sporto infrastruktūros objektus“ įgyvendinimui Lietuvos sporto centrui sporto inventoriaus ir medicininės įrangos įsigijimui skirtas lėšas. Komisijos pirmininkui numatomo įsigyti sporto inventoriaus ir medicininės įrangos sąrašo projektą parengti kasmet.