Druskininkų sporto paslaugų skyriaus sporto įrenginių vyriausiasis specialistas

Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- vykdo sporto įrenginių techninę priežiūrą ir užtikrina saugų naudojimąsi jais;
-
organizuoja ir vykdo lengvosios atletikos, futbolo, dirbtinės dangos stadionų, metimo sektoriaus, tinklinio aikštyno paruošimą sezonui, varžyboms ir treniruočių procesui;
-
prižiūri elektroninių prietaisų, sporto inventoriaus, techninių priemonių naudojimą pagal paskirtį sporto renginių ir treniruočių metu;
- atlieka smulkius sporto ir kitų įrenginių remonto darbus;
-
išduoda ir po varžybų, treniruočių surenka visas reikalingas priemones;
-
užtikrina visų reikalingų įrengimų darbą ir nepriekaištingą varžybų pravedimą pagal varžybų nuostatus;
-
užtikrina viešąją tvarką, visais vagysčių ar konfliktų atvejais iškviečia policiją;
-
praneša apie pastebėtus darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių bei kitus pažeidimus LSC vadovybei;
-
reikalauja, kad sporto mokyklų ir klubų atsakingas treneris ar jį pavaduojantis asmuo prieš treniruotes pasirašytų lankomumo žurnale ir nurodytų sportininkų, įleidžiamų į salę, skaičių.
-
treniruojamų grupių nariams patekti į užsiėmimų bei kitų paslaugų patalpas leidžia tik sulaukus trenerio;
-
kontroliuoja ir užtikrina, kad lankytojai į pratybų vietas patektų tik su sportine apranga ir avalyne;
-
„Budėjimo“ žurnale fiksuoti padarytus nuostolius, atsiradusius dėl lankytojų ar darbuotojų kaltės;
-
esant poreikiui ir pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
-
vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimus;
-
atlieka kitas, tiesiogiai LSC direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat funkcijas, numatytas LSC nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. 

Pareigas einančio darbuotojo specialūs reikalavimai:
  - turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
 
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
 
- darbe būti pareigingam, sąžiningam, iniciatyviam, tvarkingam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos kėlimu;
 
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
-
turėti sveikatos pažymėjimą leidžiantį atlikti pareigas ir kuriam šias paslaugas atlikti nedraudžia Istatymas;
-
privalo mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
-
turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
-
turėti vairuotojo B kategoriją;
-
išmanyti Skyriaus teikiamas paslaugas, jų įkainius;
-
mokėti teikti pirmąją medicininę pagalbą;
-
gebėti kultūringai ir mandagiai bendrauti su įstaigos darbuotojais ir lankytojais.